search2, search, magnifier, lookup, find
זאב אביטל סוכנות לביטוח בע"מ
phone3, phone, contact, telephone, support, call
073-712-3300
envelop2, envelop, mail, email, contact, letter
info@avital-ins.com
location, location, map, marker, pin
רח' בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר, רמת גן
 
שם כולל לכל חברה, אגודה שיתופית או תאגיד, שהוקמו לפי חיקוק מיוחד ונועדו לתשלום קצבה, פיצויים, חופשה או כל תשלום דומה אחר שאושר על ידי מס הכנסה, והן מתנהלות על פי תקנות מס הכנסה.
המאפיין של קופת גמל הוא היותה בעלת מעמד משפטי פורמאלי, הנפרד מהחברה המעסיקה; השתתפות סדירה בתשלומים לקופה; חשבון פרטי לכל חבר שבו נזקפים בקביעות הסכומים שהוא עצמו מפריש וכן אותו חלק מהשתתפות המעסיק, וכן קיימת התחייבות חוזית באשר לצורת תשלומי הגמל.

קופת גמל

טלפון
073-712-3300
כתובת
רח' בן גוריון 2, רמת גן