search2, search, magnifier, lookup, find
זאב אביטל סוכנות לביטוח בע"מ
phone3, phone, contact, telephone, support, call
073-712-3300
envelop2, envelop, mail, email, contact, letter
info@avital-ins.com
location, location, map, marker, pin
רח' בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר, רמת גן

עבודות קבלניות

פרק א' – ביטוח הרכוש  
ביטוח מפני אבדן או נזק פיזי ובלתי צפוי שייגרם לעבודות באתר הבניה במשך תקופת ביצוען. 
פרק זה כולל הרחבות בהתאמה ולפי צורך.  
 
פרק ב' - חבות כלפי צד ג'  
הפרק  מכסה חבות על פי דין של המבוטחים בפרויקט בגין אירוע פתאומי ובלתי צפוי שגרם פגיעה גופנית או נזק לרכוש תוך כדי ביצוע העבודות .
מבחינתכם נזק גוף שארע למי שאינו עובד שלכם או נזקי רכוש לצד ג' (לרכוש של מי שלא מבוטח תחת הפוליסה, או לרכוש המבוטחים שלא ניתן לבטח תחת הפוליסה)-  זה הפרק הרלוונטי.

פרק ג' - חבות מעבידים            
ביטוח המבטח חבות בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולה להיגרם תוך כדי ועקב ביצוע העבודות למי מהמועסקים בביצוע הפרויקט. למען הסר ספק, יצוין כי השיפוי ע"פ הפרק חל מעבר לכל סכום המשולם או אמור להיות משולם ע"י המוסד לביטוח לאומי. 
בכפיפות לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות. . 
טלפון
073-712-3300
כתובת
רח' בן גוריון 2, רמת גן