search2, search, magnifier, lookup, find
זאב אביטל סוכנות לביטוח בע"מ
phone3, phone, contact, telephone, support, call
073-712-3300
envelop2, envelop, mail, email, contact, letter
info@avital-ins.com
location, location, map, marker, pin
רח' בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר, רמת גן
פנסיה הינה זרם תשלומים תקופתיים שמקבל שכיר לאחר פרישתו המוחלטת מעבודתו, או לאחר פרישתו החלקית ממנה, מפאת גיל, או בעטיה של נכות, או מחלה או אירוע מוסכם אחר או לשאירי העמית לאחר פטירתו.
 

קרן פנסיה ותיקה
קרן הפנסיה אשר תחילת החברות בה היה מוקדם מחודש מרץ בשנת 1995.
קרן שאושרה כקופת גמל לקצבה לפי תקנות קופות גמל לפני ינואר 1995.
הקרן סגורה בפני עמיתים חדשים החל מתאריך 1.4.95
 
קרן פנסיה חדשה
קרן פנסיה מקיפה אשר תחילת החברות בה הנה מאפריל 1995 ואילך.
הקרן נהנית מסבסוד ממשלתי בגין השקעות הקרן באג"ח מיועדות.
הקרן מאוזנת אקטוארית ומטרתה לשלם פנסיה לעת זקנה, בקרות אירוע פטירה או במקרה של נכות.

פנסיה

טלפון
073-712-3300
כתובת
רח' בן גוריון 2, רמת גן